image_pdfimage_print

Lesson-5 GIMP manipulating pictures and more

todo…‫روی‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫اضافه‬ ‫تا‬ ‫بکشید‬ ‫‪dock‬‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫پنجره‬ ‫دسته‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫‪dock‬‬ ‫به‬ ‫پنجره‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫برای‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اضافه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پنجره‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫‪Add‬‬ ‫‪tab‬‬ ‫دکمه‬